fbpx
elen
+30 2810327909 info@365-tours.gr

Terms of participation

Γενικοί  Οροί Συμμετοχής  Οργανωμένου Ταξιδιού.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας.

Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του ταξιδιωτικού μας  γραφείου, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/ εκδρομέα,  των ακόλουθων   Γενικών Όρων Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι.

Στους Γενικούς Όρους, Συμμετοχής, αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις  των δυο Συμβαλλόμενων  μερών  στο οργανωμένο Ταξίδι,  ενώ όσον αφορά τις ειδικές πληροφορίες,  (προορισμούς, τιμές,  ημέρες, και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ. ) που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλευτείτε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό τιμοκατάλογο.  Ο Διοργανωτής  365 tours διοργανώνει τα παραπάνω περιγραφόμενα ταξίδια και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής τους.

  • Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι  από τον Διοργανωτή, ο οποίος σύμφωνα με τους γενικούς όρους,  είναι υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση του Πελάτη μέχρι την αναχώρησή του.
  • Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική του υπαιτιότητα, ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι είτε για τις παραλείψεις που σημειώθηκαν, ευθύνεται αποκλειστικά ο πελάτης,  είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και ο διοργανωτής δεν μπορούσε να τις προβλέψει ή αποτρέψει, είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν.

Ο διοργανωτής δεν διαθέτει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία για να θεωρείται υπεύθυνος για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων,  τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ’ αιτίας απεργιών, καιρικών συνθηκών, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, μπλόκα δρόμων κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες.

Ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση του οργανωμένου ταξιδιού, τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων, τις ημερομηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής την τιμή του, τις διανυκτερεύσεις, το κατάλυμα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την τουριστική κατηγορία του, τα παρεχόμενα γεύματα και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πρόγραμμα, καθώς και όλους τους όρους συμμετοχής σε αυτό και τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά τα διαβατήρια-ταυτότητες και τις θεωρήσεις εισόδου (visa), και υπεύθυνα δηλώνει ότι ανέγνωσε πολύ προσεκτικά, κατανόησε και συναινεί ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στους συνημμένους Γενικούς Όρους Συμμετοχής.

Οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι, που δεν αναφέρεται στην παρούσα, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο συνημμένο πρόγραμμα του ταξιδιού.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει   το οργανωμένο ταξίδι, αρκεί η μεταβολή αυτή να κοινοποιηθεί εγγράφως (π.χ. fax, email, στην ιστοσελίδα του γραφείου ή δια τηλεφώνου) στον Πελάτη, Η αλλαγή της ώρας αναχώρησης με ευθύνη της ακτοπλοϊκής εταιρείας δεν δικαιολογεί πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης από πλευράς του διοργανωτή και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής του πελάτη στο οργανωμένο ταξίδι άνευ παρακράτησης ακυρωτικών.

Ο διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει το οργανωμένο ταξίδι είτε όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των εικοσιπέντε (25) συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι προ τουλάχιστον τριών (3)ημερών πριν την αναχώρηση και υποχρεούται να ενημερώσει (π.χ. fax, email ή δια τηλεφώνου ) τον πελάτη είτε σε ανωτέρα βία, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν έχει καταβληθεί.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών.

Η εξόφληση (για ταξίδια/εκδρομές εκτός Κρήτης) πρέπει να γίνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Ακυρωτική Πολιτική

Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του γραφείου επιστέφεται το σύνολο των χρημάτων που έχει πληρώσει ο πελάτης, Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του πελάτη  έως και ένα μήνα πρίν(30 ημέρες) , επιστρέφεται το 100% των χρημάτων που έχει δώσει, έως και 16 ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται το 50%, και για λιγότερες ημέρες δεν επιστέφονται τα χρήματα από προκαταβολές./εξόφληση.

Εάν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι 15 ημέρες ως και 2 ημέρες πριν την αναχώρηση,  με την άμεση προσκόμιση Ιατρικής βεβαίωσης  και λοιπών δικαιολογητικών εγκαίρως σε εργάσιμες μέρες,  πριν την αναχώρηση, αποστέλλουμε αυτά στις αρμόδιες εταιρίες, και τυχόν επιστροφές θα αποδοθούν ,όμως το ποσόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το  30% της αξίας του ταξιδίου που έχει πληρώσει ο πελάτης.

Ασφάλιση

Το γραφείο μας έχει συνάψει  υποχρεωτική ασφάλιση των εκδρομέων η οποία  καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 339/1996 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ. και Π.Δ. 7/2018 Α’ 12 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2015/2302 Ε.Ε.)  με τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια ασφάλισης. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, για προσωπικό ατύχημα ή ασθένεια είναι δυνατή εφ’ όσον ζητηθεί από τους ταξιδιώτες µε επιβάρυνση ανάλογη των καλύψεων που θα ζητηθούν.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.

Ταξιδιωτικό Γραφείο 365 Tours

  • Ρυθμίσεις απορρήτου
  • Αναγκαία Cookies
  • Άλλα Cookies
  • Google Analytics

Ρυθμίσεις απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies και εξωτερικά scripts για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ποια cookies και δέσμες ενεργειών χρησιμοποιούνται και πώς επηρεάζουν την επίσκεψή σας καθορίζονται στα αριστερά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή. Οι επιλογές σας ενδέχεται να επηρεάσουν την επίσκεψή σας.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Αναγκαία Cookies

Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies υποβαθμίζεται η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του χρήστη μιας και βασικές λειτουργίες υπολειτουργούν.

Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στο site μας, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του. Με αυτά τα cookies απολαμβάνει μια εξατομικευμένη εκδοχή του 365-tours.gr με αποτέλεσμα να βρίσκει πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητά.

Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του 365-tours.gr

Άλλα Cookies

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας μας στον ιστότοπο της Facebook.com όσο και στα συνεργαζόμενα site της στο διαδύκτιο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο 365-tours.gr.

To 365-tours.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Facebook εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις του Facebook μπορείτε να μάθετε εδώ.

Google Analytics

Το 365-tours.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.